PROGRAMI

 

Programi koje provodimo s djecom u Dječjem vrtiću u Slatini i u Područnom odjelu u Mikleušu su:

- Cjelodnevni (8-10 satni) Program ranog učenja engleskog jezika

- Program predškole za djecu u godini prije polaska u školu

- Program povećanja sigurnosti i zaštitnih mjera „Zaštiti sebe i druge“

- Program Robotičke igraonice „Prvi koraci u robotici“.

 

Programi su dio redovitog odgojno-obrazovnog programa rada i roditeljima se dodatno ne naplaćuju.

 

Program predškole koji se u Područnom odjelu Mikleuš odvija od 1. listopada do 31. svibnja besplatan je za djecu koja nisu redoviti polaznici vrtića .

 

Sve navedene programe verificirali su Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje.

 

 

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Poštujući iskazani interes i potrebe djece i roditelja u Dječjem vrtiću Suncokret u Slatini i u Područnom odjelu u Mikleušu ustrojen je cjelodnevni Program ranog učenja engleskog jezika. Svojom stručnošću, kreativnošću i spremnošću na inovacije pružamo djeci kvalitetno, poticajima bogato i raznovrsno okruženje usmjereno na dijete koje će obogaćivati njegova iskustva i spoznaje te razvijati senzibilitet za strani jezik u spontanoj interakciji s odgojiteljima i drugom djecom.

Program ranog učenja engleskog jezika koji se provodi kao integrirani dio redovitog programa, sadržajno je prilagođen interesima djece, različitim stilovima učenja i mogućnostima pojedinog djeteta s naglaskom na situacijsko učenje i učenje kroz igru.

Cjelokupni odgojno obrazovni rad temelji se na integrativnom pristupu učenju s posebnim naglaskom na sve oblike komunikacije: pokret, scenski, glazbeni i likovni izraz uz osiguravanje osobne, emocionalne, tjelesne, obrazovne i socijalne dobrobiti za dijete.

 

Program se ostvaruje grupno i individualno prema razvojnim potrebama i mogućnostima djece, a temeljem:

- utvrđenog razvojnog statusa svakog djeteta i njegovih specifičnih potreba

- razvojnih interesa djece ili pojedinog djeteta

- utvrđenog cilja i zadaća Programa.

 

Tijekom godine, a u okviru svakodnevnih situacija, igre, projekata, specifičnih interesa djeteta te aktualnosti vezanih uz događanja u prirodnoj i društvenoj okolini, programom su obuhvaćene sljedeće teme:

- To sam ja – Me and my body
- Moja obitelj - Family members
- Moji prijatelji - My friends
- Moja kuća – My house
- Okoliš/priroda - Environment/nature
- Zanimanja ljudi - Jobs
- Promet - Traffic
- Hrana - Food
- Običaji/svečanosti/blagdani – Customs and holidays
- Matematički pojmovi - Mathematics
- Životinje - Animals
- Boje - Colours
- Glazba – Music

 

Cilj Programa je kroz igru, pokret i situacijsko učenje osigurati djetetu razvoj kompetencije/komunikacije na stranom jeziku kao jednom od temelja cjeloživotnog učenja.

 

Zadaće Programa su:

- poticati interes za komunikaciju na engleskom jeziku

- upoznati elemente kulturnog konteksta u kojem se koristi engleski jezik te uočavanje raznolikosti kultura i svjetonazora kroz prizmu humanizma i tolerancije

- korištenje engleskog jezika u svakodnevnim situacijama

- osiguravati oblikovanje vrijednosnog okvira (znanja, odgovornosti, autonomije, kreativnosti), a posebno identiteta “građanina svijeta”

- omogućavati djetetu slušno razumijevanje kao osnovu za razvoj govornih vještina, od jednostavnijih prema složenijim te reprodukciju engleskih riječi i jezičnih struktura.

U Dječjem vrtiću Suncokret osnovnim pokazateljem kvalitete smatramo zadovoljstvo djece i njihovih roditelja prema kojima osjećamo veliku obvezu i odgovornost. Svjesni smo da se osiguranje kvalitetnog i zadovoljnog odrastanja djece u vrtiću u praksi ostvaruje samo velikim trudom, ljubavlju i zalaganjem.

Trudit ćemo se i dalje izgrađivati kvalitetnu odgojno-obrazovnu praksu u skladu sa svojim profesionalnim znanjem i razumijevanjem vlastite odgojno-obrazovne prakse te osobne motiviranosti za proces njezina unapređivanja, prema polazištima, načelima, vrijednostima i ciljevima Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Programom ranog učenja engleskog jezika omogućit ćemo djeci da na prirodan način, kroz igru i primjerene stilove učenja usvajaju osnove engleskog jezika. U svakodnevnim situacijama i u poticajnom jezičnom kontekstu dijete kroz “izloženost” engleskom jeziku lakše usvaja pojmove i fraze. Kroz praćenje engleskih državnih i vjerskih praznika njeguje se tolerantan i podržavajući odnos prema različitosti odnosno potiče se međukulturno razumijevanje i komunikacija djece na stranom jeziku.

Ovaj Program ugrađen je i u Kurikulum Dječjeg vrtića Suncokret kao trajna vrijednost odgojno obrazovnog rada.

Podizanje kvalitete našeg vrtića koju djeca kojom se bavimo svakako zaslužuju i dalje će nam biti vodilja, što smatramo našim zalogom ljepšoj budućnosti u koju vjerujemo.

Zato je moto našeg vrtića „Kao suncokret Suncu, mi se okrećemo djetetu.“